• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/1999
UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 82/1999/QĐ-CTUBBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 4 tháng 10 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN

Về việc: ban hành mức thu “Phí đổ vật liệu xây dựng trên lề đường phố” thuộc

Phí sử dụng đất công trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

___________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 21/06/94;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận, Khóa VI, kỳ họp thứ 11 về thu các loại phí, lệ phí.

- Xét đề nghị của sở Tài chính - Vật giá tại Công văn số 1825TC/NSHX ngày 17/09/99.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định mức thu “Phí đổ vật liệu xây dựng trên lề đường phố”  thuộc Phí sử dụng đất công đối với các tổ chức, cá nhân đổ vật liệu xây dựng trên lề đường nội thị thuộc địa bàn thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận là 20.000 đ/m2/tháng.

Điều 2: a. Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thu loại phí trên theo mức thu quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

b. Cơ quan trực tiếp thu phí được trích trước 5% trên số thu dùng để chi phí và bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân có công trong công tác thu. Đối với khoản trích trước này, cơ quan được trích có trách nhiệm quản lý sử dụng và quyết toán theo chế độ quản lý tài chính hiện hành, cuối năm nếu sử dụng không hết thì phải nộp số còn lại vào ngân sách nhà nước.

Số 95% còn lại được nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước, điều tiết 100% cho ngân sách Thành phố dùng để khôi phục, tu sửa thường xuyên lòng lề đường, vỉa hè.

c. Biên lai thu: sử dụng biên lai thu do ngành Thuế thống nhất phát hành.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Cục Thuế Tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/1999, các văn bản quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Khán

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.