• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 04/08/2020
HĐND TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 43/2013/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 8 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

________________________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Liên Bộ Tài chính - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4224/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4224/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (trừ Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm đã được hưởng chế độ hỗ trợ hoạt động quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Liên Bộ Tài chính - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mức chi hỗ trợ:

a) Thành viên của Hội đồng tư vấn là cán bộ hưu trí và đối tượng khác không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng bằng 20% mức lương cơ sở áp dụng đối với khu vực hành chính sự nghiệp;

b) Thành viên của Hội đồng tư vấn là cán bộ đang làm việc tại cơ quan: mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng bằng 10% mức lương cơ sở áp dụng đối với khu vực hành chính sự nghiệp;

2. Nguồn kinh phí:

Kinh phí hỗ trợ thực hiện từ dự toán kinh phí chi công việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hàng năm.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, nếu UBND tỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung các nội dung có liên quan về mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo Nghị quyết này, HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh căn cứ vào các quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để quyết định điều chỉnh, bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận, Khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.