• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/02/2000
SỞ LAO ĐỘNG-TBXH
Số: 43/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 21 tháng 2 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-TBXH

V/v ủy quyền tiếp nhận, xem xét ra quyết định đăng ký thỏa ước lao động tập thể và chấp thuận nội quy lao động cho Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận.

___________________________

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-UBBT ngày 22/02/1995 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Quyết định số 1414/1997/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý lao động cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận thực hiện việc tiếp nhận, xem xét ra quyết định đăng ký thỏa ước lao động tập thể và chấp thuận nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo điều 2 Quyết định số 1414/1997/QĐ - BLĐTBXH ngày 17/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH .

Điều 2: Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Giám đốc các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Trưởng phòng, ban, đơn vị thuộc sở có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

 

Giám Đốc

(Đã ký)

 

LÂM HÒA KHÁNG

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.