• Nghị định 31/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

  05/03/2020

  01/05/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 77/2019/TT-BCA

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự

  23/12/2019

  08/02/2019

 • Thông tư 48/2019/TT-BCA

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

  15/10/2019

  01/12/2019

 • Thông tư 41/2019/TT-BCA

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

  01/10/2019

  18/11/2019

 • Thông tư 40/2019/TT-BCA

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

  01/10/2019

  18/11/2019

 • Thông tư 39/2019/TT-BCA

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2016/TT-BCA ngày 03 tháng 3 năm 2016 quy định về công tác tàng thư căn cước công dân

  01/10/2019

  18/11/2019

 • Thông tư 29/2019/TT-BCA

  Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra trong Công an nhân dân

  30/08/2019

  15/10/2019

 • Nghị định 70/2019/NĐ-CP

  Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

  23/08/2019

  10/10/2019

 • Luật 41/2019/QH14

  Luật thi hành án hình sự

  14/06/2019

  01/01/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.