Sign In

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc sửa đổi Điều 2 và Điều 3 của Nghị định số 134/HĐBT ngày 27 tháng 8 năm 1988 về quy định thời hạn quyền phong và giáng cấp bậc hàm đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

____________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam và Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam đã được Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 09 tháng 9 năm 1991;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 và Điều 3 của Nghị định 134/HĐBT ngày 27 tháng 8 năm 1988 như sau:

1. Điều 2 được sửa đổi như sau: "Điều 2" thời hạn xét thăng cấp bậc hạm đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân quy định như sau:

Chiến sĩ bậc hai lên chiến sĩ bậc một: 01 năm

Chiến sĩ bậc một lên Hạ sĩ: 01 năm

Hạ sĩ lên Trung sĩ: 01 năm

Trung sĩ lên Thượng sĩ: 01 năm

Thượng sĩ lên Thiếu uý: 02 năm

2. Điều 3 được sửa đổi như sau: "Điều 3" việc thăng cấp bậc hàm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phải căn cứ vào chức vụ, công việc được đảm nhiệm và các điều kiện tiêu chuẩn về thăng cấp bậc hạm đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Từ Thượng sĩ lên Thiếu uý phải qua đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Chính phủ

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải