Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Cục ứng dụng công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Bưu chính viễn thông.

_____________________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông và Bộ trưởng Bộ Nội Vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Cục Ứng dụng công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông để giúp Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi cả nước.

Điều 2. Cục Ứng dụng công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu, được hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp, được mở tài khỏan tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Hà nội và cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chính phủ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng