Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Qui định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm

___________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ - CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ qui định chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Vụ Bảo hiểm là đơn vị thuộc bộ máy quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất quản lý Nhà nước về kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi cả nước.

Điều 2: Vụ Bảo hiểm có nhiệm vụ:

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính chiến lược, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các dự án, dự thảo văn bản qui phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm ; tham gia xây dựng chiến lược tài chính quốc gia.

2. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch và các văn bản qui phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm  sau khi được phê duyệt; phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ tổ chức thông tin, tuyền truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

3. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, phê chuẩn, xác nhận hoàn tất thủ tục đăng ký quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm; hướng dẫn thực hiện quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm.

4. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính các biện pháp cần thiết phải áp dụng để doanh nghiệp bảo hiểm bảo đảm các yêu cầu về tài chính và thực hiện những cam kết với người tham gia bảo hiểm.

5. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; tổ chức xin ý kiến thẩm định của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ có liên quan, trình Bộ trưởng quyết định theo đúng qui định của pháp luật.

6. Thẩm tra, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài và văn phòng đại diện của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam.

7. Kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Việt Nam, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm  nước ngoài và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam theo qui định của pháp luật

8. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến để Bộ trưởng Bộ Tài chính trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm  Việt Nam  hoạt động ở nước ngoài.

9. Đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo phân công của Bộ.

10. Giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ và quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính quản lý theo quy định của pháp luật.

11. Giúp Bộ quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hiệp hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

12. Tổ chức công tác thống kê, phân tích dự báo tình hình hoạt động của thị trường bảo hiểm Việt Nam; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo qui định của Bộ.

13. Phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

14. Tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài ngành theo kế hoạch và nội dung đề tài được Bộ duyệt. 

15. Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm  có quyền:

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị  liên quan cung cấp các tài liệu, văn bản cần thiết cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Được ký các văn bản hướng dẫn, các công văn giải thích, trả lời các vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; ký các văn bản ghi nhận đăng ký sản phẩm bảo hiểm, phê chuẩn chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm, công bố sản phẩm bảo hiểm … do  các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đề nghị theo phân công của Bộ.

- Được ký thông tri duyệt bổ sung vốn điều lệ cho các doanh nghiệp bảo hiểm trực thuộc Bộ theo kế hoạch được duyệt.

Điều 3: Vụ Bảo hiểm  có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm  có trách nhiệm quản lý toàn diện công chức của Vụ theo qui định của Bộ; tổ chức học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công chức; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

 Vụ Bảo hiểm làm việc theo chế độ chuyên viên.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm có trách nhiệm tổ chức công việc, bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho từng công chức phù hợp với chức danh tiêu chuẩn, năng lực và chuyên môn được đào tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Biên chế của Vụ Bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ Tài chính

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng