Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay

_______________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ- CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định 77/CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay áp dụng thống nhất trong cả nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế quyết định 643 TC/QĐ/TCNH ngày 8/9/1997 của Bộ Tài chính về ban hành quy chế xổ số bóc biết kết quả ngay. 

 Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá và Giám đốc Công ty XSKT các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Thị Băng Tâm

QUY CHẾ

 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH XỔ SỐ BÓC BIẾT KẾT QUẢ NGAY

(Ban hành kèm theo quyết định số 141/ 2003/QĐ/BTC ngày 9 tháng 9 năm 2003 của Bộ Tài chính)

____________________________

 Xổ số bóc biết kết quả ngay (gọi tắt là xổ số bóc) là loại hình XSKT mà người mua vé xổ số bóc khi mở tờ vé ra (hoặc bóc, xé, giật, kéo.. lớp che phủ) đối chiếu giữa số in sẵn trên vé với bảng kết quả xổ số do công ty XSKT thông báo sẽ biết  ngay được kết quả trúng thưởng hay không trúng thưởng và giá trị của giải thưởng.

 Để đảm bảo thi hành đúng quy định về thống nhất quản lý phát hành XSKT, Bộ Tài chính ban hành quy chế  tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay để công ty XSKT các tỉnh, thành phố có căn cứ tổ chức thực hiện.

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay :

Phát hành XSKT nói chung, xổ số bóc biết kết quả ngay nói riêng là một biện pháp tài chính của Nhà nước để động  viên thu nhập tiết kiệm trong dân cư vào ngân sách Nhà nước sử dụng cho các chương trình mục tiêu phúc lợi xã hội thông qua hình thức vui chơi giải trí lành mạnh có thưởng.

Điều 2. Yêu cầu trong tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay:

- Phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về thống nhất quản lý phát hành XSKT, luật pháp hiện hành và các quy định trong quy chế này. Đảm bảo tính khách quan trung thực, an toàn, bí mật tuyệt đối về vé trúng thưởng.

- Phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay phải đồng thời với tổ chức tốt công tác tuyên truyền quảng cáo, giải thích cho nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức phát hành xổ số, kết hợp với các loại hình xổ số khác đấu tranh chống nạn số đề trên địa bàn. 

CHƯƠNG II

 QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều3.  Vé xổ số bóc biết kết quả ngay phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Vé xổ số bóc biết kết quả ngay phải có hình thức và kích thước phù hợp với yêu cầu, phản ánh đủ các yếu tố cần thiết phục vụ cho người tham gia mua vé  xổ số bóc và đáp ứng được yêu cầu  quản lý   (như tên công ty XSKT,  giá tiền, ký hiệu xê ri, số dự thưởng,  quy định về trả  thưởng....).

- Hình ảnh in trên tờ vé phải phù hợp với thuần phong mỹ tục và thích hợp với yêu cầu quản lý, thống nhất in tên gọi trên tờ vé là “xổ số bóc biết kết quả ngay”.

- Việc in vé phải được thực hiện ở những cơ sở in có tín nhiệm và có đủ điều kiện về đảm bảo an toàn, chống làm giả… Vé in của mỗi kỳ phát hành phải đủ số lượng phù hợp với cơ cấu giải thưởng trong thông báo phát hành.

Ngoài ra để đảm bảo yêu cầu quản lý đặc thù đối với loại hình xổ số bóc công ty XSKT phải báo cáo về Bộ Tài chính các thông tin về nơi in vé, thiết kế tờ vé, các biện pháp đảm bảo an toàn tờ vé và mẫu vé.

Điều 4. Giá vé:

Giá vé xổ số bóc được hình thành trên cơ sở đảm bảo cân đối hài hoà với giá vé các loại xổ số khác cùng phát hành; theo nhiều mức, tương ứng với các đợt, tối đa không quá 5.000 đ/vé.

Điều 5. Cơ cấu giải thưởng:

Đối với mỗi loại giá vé khác nhau có cơ cấu giải thưởng tương ứng khác nhau. Cơ cấu giải thưởng phải đảm bảo đúng quy định chung nhưng tối đa là 55% doanh thu phát hành, trong đó giải cao nhất không quá 10% doanh thu phát hành.

Điều 6. Tuyên truyền quảng cáo:

 Khi phát hành xổ số bóc, công ty XSKT phải thông tin đầy đủ cho nhân dân về thể lệ phát hành; xê - ri vé và cơ cấu giải thưởng tương ứng; thời hạn lưu hành vé; các thông tin khác liên quan như mục tiêu phát hành, những đóng góp của hoạt động XSKT cho các công trình phúc lợi xã hội  trên địa bàn .

Điều 7. Tổ chức phát hành:

- Thị trường tiêu thụ vé xổ số bóc biết kết quả ngay là thị trường trong giới hạn địa bàn hành chính địa phương hoặc khu vực theo quy định của Hội đồng liên kết được Bộ Tài chính phê duyệt.

- Khi phát hành xổ số bóc Công ty XSKT phải tính toán chặt chẽ số lượng vé phát hành trên cơ sở nhu cầu hợp lý của thị trường.

- Thời hạn lưu hành vé của mỗi đợt phát hành xổ số bóc cần được xác định phù hợp với đặc điểm thị trường và thuận tiện cho công tác quản lý bán vé, trả thưởng.

Điều 8.  Trách nhiệm của Công ty XSKT đối với khách hàng:

Công ty XSKT phải thông báo cho khách hàng tham dự xổ số bóc biết kết quả ngay các nội dung sau:

- Các quy định trong thể lệ phát xổ số bóc biết kết quả ngay.

- Uỷ quyền cho đại lý trả thưởng cho người trúng thưởng có thể lĩnh thưởng ngay tại đại lý bán vé theo quy định của công ty XSKT.

Điều 9. Những trường hợp sau đây không được lĩnh thưởng:

- Vé không còn nguyên hình khuôn khổ, bị rách rời, chắp vá, tẩy xoá.

- Vé trúng thưởng để quá thời hạn quy định trên tờ vé hoặc trong thông báo phát hành của công ty XSKT.

Điều 10.  Đảo vé xổ số bóc:

- Phải tổ chức việc đảo vé xổ số bóc trước khi quay số mở thưởng theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát XSKT. Số lượng vé đưa ra đảo phải đúng với số lượng vé sẽ công bố phát hành và phù hợp với cơ cấu giải thưởng. Trường hợp đưa ra phát hành nhiều xê - ri có cùng một cơ cấu giải thưởng thì cũng phải đảo từng xê - ri  trước khi quay số mở thưởng.

- Kết quả đảo vé phải có biên bản trong đó ghi rõ người tham gia đảo vé, thời gian, địa điểm, số lượng vé đưa ra đảo và xác nhận của Hội đồng giám sát XSKT.

Điều 11.  Tổ chức quay số mở thưởng:

 Các công ty XSKT phải tổ chức mở thưởng công khai dưới sự giám sát của hội đồng XSKT với đầy đủ các thành phần theo đúng quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn và tổ chức hoạt động của Hội đồng giám sát XSKT. Kết quả quay số mở thưởng phải lập thành biên bản được các thành viên Hội đồng giám sát XSKT ký xác nhận làm cơ sở pháp lý ra thông báo kết quả xổ số bóc và trả thưởng.

Điều 12. Thông báo kết quả xổ số bóc:

 Thông báo kết quả xổ số bóc phải được phát hành cùng lúc với mỗi xê - ri xổ số bóc tương ứng đưa ra lưu thông có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền của công ty XSKT nơi phát hành.

Nội dung thông báo kết quả xổ số bóc phải bao gồm:

+ Loại giá vé, ký hiệu vé, số lượng vé phát hành.

+ Thời gian, địa điểm mở thưởng.

+ Kết quả trúng thưởng và giá trị trúng thưởng của mỗi giải.

+ Thời hạn lưu hành vé.

+ Thời hạn lĩnh thưởng và nơi lĩnh thưởng.

+ Tên công ty XSKT phát hành.

Và các thông tin cần thiết khác phục vụ người  mua vé.

Điều 13. Đại lý xổ số bóc biết kết quả ngay:

Công ty XSKT có thể lựa chọn trong các đại lý bán vé XSKT và có thể tổ chức thêm các đại lý là các cửa hàng thương nghiệp, bưu điện, khách sạn hoặc đại lý bán dạo làm đại lý bán vé xổ số bóc nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Đại lý bán vé xổ số bóc phải được tuyển chọn kỹ càng, chấp hành đầy đủ các quy định của thể lệ phát hành xổ số bóc và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định có liên quan của công ty XSKT.

- Đại lý bán vé xổ số bóc nhận vé để bán phải thanh toán đầy đủ ngay bằng tiền mặt. Trường hợp đại lý có khó khăn thì có thể được xem xét thế chấp bằng các chứng từ có giá trị (trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu...) tương đương giá trị vé nhận (trừ hoa hồng đại lý bán vé ).

- Đại lý bán vé xổ số bóc chỉ được phép bán vé đang còn giá trị lưu hành và phải nắm vững thể lệ phát hành để hướng dẫn, giải thích cho người mua vé.

- Đại lý bán vé xổ số bóc phải bán đúng giá và trả thưởng cho người trúng thưởng theo đúng giá trị trúng thưởng ghi trên thông báo phát hành và đúng với những giải mà công ty XSKT đã quy định đại lý được trả. Vé đã trả thưởng phải được lưu trữ và bảo quản nguyên vẹn làm cơ sở thanh toán với công ty XSKT.

- Mọi sai sót, nhầm lẫn trong quá trình bán vé, trả thưởng không đúng quy định của công ty XSKT, đại lý phải chịu trách nhiệm vật chất đối với

người mua vé và trước pháp luật.

Ngoài ra các đại lý bán vé xổ số bóc cũng phải thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định trong quy chế đại lý XSKT, phải ký kết hợp đồng đại lý bán vé xổ số bóc với công ty XSKT và quy định rõ trách nhiệm vật chất giữa hai bên.

Điều 14. Hoa hồng đại lý :

Hoa hồng đại lý do công ty XSKT quy định, nhưng mức tối đa không quá 13% doanh thu bán vé (đối với các tỉnh đồng bằng và thành phố) không quá 15% (đối với các tỉnh miền núi và Tây nguyên).

Điều 15. Trả thưởng và quản lý vé trả thưởng:

- Vé trúng thưởng được lĩnh thưởng tại công ty XSKT hoặc tại đại lý bán vé theo sự ủy quyền về trả thưởng hộ của công ty XSKT.

- Chi trả thưởng cho những vé còn nguyên hình khuôn khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá và trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định thông báo phát hành của công ty XSKT.

- Trước khi tiến hành trả thưởng, cán bộ trả thưởng phải kiểm tra tờ vé trúng thưởng do người có vé xuất trình, đảm bảo đúng và đủ yếu tố xác định là vé trúng thưởng hợp lệ theo quy định, vé trúng thưởng đã trả thưởng phải đục lỗ trên tờ vé.

- Trước khi đưa vé đã trả thưởng vào lưu trữ công ty XSKT phải tổ chức kiểm tra, lập biên bản xác định các tờ vé đó là đúng quy định và lập bảng kê chi tiết số lượng vé và cuống vé hoặc phần lưu trúng thưởng, số tiền đã trả thưởng.

- Việc lưu trữ vé trúng thưởng được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Điều 16. Thu hồi vé bán không hết (vé ế):

 Khi hết thời hạn lưu hành vé xổ số bóc, công ty XSKT phải tiến hành thu hồi vé bán không hết (vé ế) tổ chức kiểm tra kiểm đếm và thanh huỷ theo đúng quy định hiện hành. Để vô hiệu hoá tờ vé phải cắt góc.

Điều l7. Về đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tiền bán vé xổ số giữa đại lý và công ty XSKT:

- Đại lý xổ số bóc biết kết quả ngay chỉ được nhận vé khi đã hoàn thành thủ tục pháp lý về đảm bảo nghĩa vụ thanh toán 100% số tiền phải thanh toán ngay trước khi nhận vé từ công ty XSKT.

- Việc sử dụng các hình thức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số kiến thiết với công ty XSKT thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 18. Thanh toán tiền bán vé:

Đại lý phải nộp đủ tiền bán vé xổ số cho công ty XSKT theo đúng thời hạn ghi trong hợp đồng và theo quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước.

Điều 19. Nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước:

Các công ty XSKT phải thực hiện đúng các quy định của phát luật hiện hành về thuế và các khoản phải nộp khác.

Điều 20. Công tác hạch toán kế toán:

- Toàn bộ hoạt động phát hành xổ số bóc phải đư­ợc mở sổ và ghi sổ kế toán theo quy định của luật pháp và chế độ kế toán hiện hành của Nhà n­ước

- Chế độ báo cáo: Ngoài những quy định về chế độ báo cáo chung, hàng tháng, hàng quý công ty XSKT báo cáo tình hình và kết quả phát hành xổ số bóc về Bộ Tài chính để theo dõi và quản lý.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Điều kiện để tổ chức phát hành xổ số bóc:

Các công ty XSKT có nhu cầu phát hành xổ số bóc phải xây dựng đề án báo cáo Sở Tài chính - Vật giá trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định cho phép phát hành.

Đề án phải thể hiện đủ các nội dung chủ yếu sau:

- Kế hoạch phát hành cả năm có chia ra từng tháng, quý.

- Nơi in vé, thiết kế tờ vé và các biện pháp đảm bảo an toàn tờ vé.

- Tổ chức mạng lưới đại lý và địa bàn bán vé.

- Tổ chức công tác tuyên truyền, quảng cáo.

- Hiệu quả kinh tế, xã hội.