Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc chuyển Trường Cao đẳng bán công Quản trị kinh doanh trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ vào trực thuộc Bộ Tài chính

_________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ - CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định  số 77/2003/NĐ - CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trường Cao đẳng bán công Quản trị kinh doanh trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ vào trực thuộc Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2003.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Quản trị kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ Tài chính

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng