• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2001
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 73/2000/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc chuyển Công ty Dầu thực vật Bình Định

thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủvề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 củaChính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét Phương án và đề nghị của Công ty Dầu thực vật Bình Định (tờtrình số 85/DTV ngày 30 tháng 11 năm 2000) về việc chuyển Công ty thành Công tycổ phần Dầu thực vật Bình Định và Biên bản thẩm định ngày 21 tháng 12 năm 2000của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp vàVụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phầnhoá Công ty Dầu thực vật Bình Định (doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp) gồmnhững điểm chính như sau.

1.Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốnđiều lệ Công ty cổ phần là: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng). Trong đó,

Tỷlệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 50%;

Tỷlệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Công ty: 50%.

Giátrị một cổ phần: 100.000 đồng.

2.Giá trị thực tế của Công ty Dầu thực vật Bình Định (Quyết định số 1242/QĐ-BTCngày 27 tháng 10 năm 2000 của Bộ Tài chính về xác định giá trị Công ty Dầu thựcvật Bình Định) tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 07 năm 1999 để cổ phần hoá là:27.254.769.950 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công tylà: 3.931.908.099 đồng.

3.Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổngsố cổ phần bán ưu đãi cho 694 lao động trong Công ty là 17.256 cổ phần với giátrị được ưu đãi là 517.680.000 đồng. Trong đó, tổng số cổ phần bán trả dần theogiá ưu đãi cho 11 lao động nghèo trong Công ty là 460 cổ phần trị giá32.200.000 đồng.

4.Công ty Dầu thực vật Bình Định được sử dụng một phần tiền bán cổ phần thuộc vốnNhà nước của Công ty để chi phí cổ phần hoá, đào tạo và đào tạo lại lao động.Công ty Dầu thực vật Bình Định lập kế hoạch báo cáo Bộ Công nghiệp phê duyệt vàcó trách nhiệm quản lý, sử dụng theo quy định của Nhà nước.

Điều 2.Chuyển Công ty Dầu thực vật Bình Định thành Công ty cổ phần Dầu thực vật BìnhĐịnh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001,

Têngọi bằng tiếng Việt Nam: Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định;

Têntiếng Anh : BINHDINH VEGETABLE OIL STOCK COMPANY, viết tắt là: BIVOCO;

Trụsở chính đặt tại: Khu vực 4, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh BìnhĐịnh.

Điều 3.Công ty kinh doanh các ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần):

-Kinh doanh và chế biến các sản phẩm từ cây điều, cây có dầu, hàng nông sản thựcphẩm;

-Xuất nhập khẩu trực tiếp các loại hàng hoá, sản phẩm của công ty và nguyênliệu, vật tư, thiết bị phụ tùng phục vụ sản xuất của công ty;

-Cho thuê kho, bất động sản và kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quyđịnh của pháp luật.

Điều 4.Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kểtừ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độclập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy địnhcủa pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5.Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Dầu thực vật Bình Định có trách nhiệmchỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty cổ phần (bầu Hộiđồng quản trị, Ban kiểm soát, thông qua điều lệ Công ty).

Giámđốc, Kế toán trưởng Công ty Dầu thực vật Bình Định có trách nhiệm điều hànhcông việc của Công ty cho đến khi bàn giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốcCông ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định.

Điều 6.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyếtđịnh trước đây trái với Quyết định này.

ChánhVăn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Dầuthực vật Bình Định và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Dầuthực vật Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Quốc Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.