• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/05/2003
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 75/2003/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 28 tháng 5 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban chỉ đạo dự án cải cách quản lý tài chính công

____________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo khả thi Dự án cải cách quản lý tài chính công;

Căn cứ Quyết định số.../2003/QĐ-BTC ngày .../5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hiện đại hoá ngành tài chính;

Căn cứ Công văn cử cán bộ tham gia của các cơ quan;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo Dự án cải cách quản lý tài chính công (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) do Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm làm Trưởng ban.

Thành viên của Ban Chỉ đạo gồm các thành viên của Ban Chỉ đạo Chương trình hiện đại hoá ngành tài chính và các thành viên có tên sau:

1. Ông Bùi Hà, Vụ trưởng Vụ Tài chính - tiền tệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, uỷ viên

2. Ông Nguyễn Đình Khương, Vụ trưởng Vụ Tài chính - kế toán, Bộ Y tế, uỷ viên

3. Ông Phạm Hoàng Đức, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính - kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, uỷ viên

4. Ông Phạm Đức Hồng, Giám dốc Sở Tài chính - Vật giá Hà Tây, uỷ viên.

Ban Chỉ đạo Dự án cải cách quản lý tài chính công hoạt động theo Quy chế của Chương trình hiện đại hoá ngành tài chính và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Các uỷ viên làm việc kiêm nhiệm theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình hiện đại hoá ngành tài chính.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hiện đại hoá ngành tài chính, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Chánh Văn phòng Bộ, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình hiện đại hoá ngành tài chính, Thủ trưởng các cơ quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.