• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/12/2003
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 197/2003/QĐ/BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 5 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam.

______________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước ngày 20/04/1995;

- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 09/12/2000;

- Căn cứ Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 39/CP ngày 27/06/1995 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 169 /2003/TC/QĐ ngày 10/10/2003  của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tổ chức  lại hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 170/2003/TC/QĐ ngày 10/10/2003  của Bộ trưởng Bộ Tài chính về vốn điều lệ và cấp vốn kinh doanh cho Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam;

- Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, Vụ trưởng Vụ  Bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bảo hiểm Việt  Nam kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 461/TC/QĐ/TCCB ngày 11/05/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.