• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/08/2005
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 2843/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 23 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc nhiệm kỳ VII (2005-2007)

__________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài Chính;

Theo đề nghị của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc và Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc nhiệm kỳ VII (năm 2005-2007) do Giám đốc các công ty xổ số kiến thiết thành viên bầu ra tại cuộc họp toàn thể Hội đồng xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố miền Bắc ngày 20/7/2005 tại Hà Nội theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc có nhiệm vụ lãnh đạo Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc chấp hành đúng các quy định về quản lý hoạt động xổ số kiến thiết của Bộ Tài Chính; điều hành có hiệu quả hoạt động xổ số kiến thiết theo Quy chế hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc đã được Bộ Tài Chính phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra, Giám đốc công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc và Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Thị Băng Tâm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.