• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 12/06/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 25/11/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 14/2010/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/04/2010 Văn bản được ban hành 14/2010/TT-BGDĐT
12/06/2010 Văn bản có hiệu lực 14/2010/TT-BGDĐT
20/09/2013 Được bổ sung 32/2013/TT-BGDĐT Xem tại đây
20/09/2013 Được sửa đổi 15/VBHN-BGDĐT
25/11/2017 Văn bản hết hiệu lực 14/2010/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.