Sign In

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 23/2004/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ- CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/ NĐ- CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ- CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ biên bản thẩm định ngày 25/10/2003 của Hội đồng tư vấn xây dựng Chương trình
khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế - Quản trị Kinh doanh trình độ đại học, cao đẳng;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Đại học và sau Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế- Quản trị Kinh doanh trình độ đại học, cao đẳng bao gồm 7 chương trình khung (của 5 ngành) sau: 

1. Ngành Kinh tế, trình độ đại học;

2. Ngành Quản trị Kinh doanh, trình độ đại học;

3. Ngành Kế toán, trình độ đại học;

4. Ngành Tài chính- Ngân hàng, trình độ đại học;

5. Ngành Hệ thống Thông tin Kinh tế, trình độ đại học;

6. Ngành Quản trị Kinh doanh, trình độ cao đẳng;

7. Ngành Kế toán, trình độ cao đẳng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng có nhiệm vụ đào tạo 7 chương trình khung trên ở trình độ đại học, cao đẳng và được áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2004.

Điều 3. Ông/ Bà Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử dụng chung theo quy định. 

Điều 4.Các Ông/ Bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Ông/ Bà Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 
Nơi nhận :
-Uỷ ban VHGD– TNTN&NĐ của QH
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Khoa giáo TW
- Bộ Tư pháp
- Công báo
- Các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ
- Như điều 4 (để thực hiện)
- Lưu VP, Vụ PC , Vụ ĐH & SĐH  

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỨ TRƯỞNG
Bành Tiến Long

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Bành Tiến Long