Sign In

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học

khối ngành khoa học an ninh trình độ đại học

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học an ninh ngày 10 tháng 11 năm 2006;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học an ninh trình độ đại học, bao gồm ba chương trình khung của ba ngành sau:

1. Ngành Quản lý hành chính về an ninh quốc gia;

2. Ngành Kỹ thuật nghiệp vụ công an;

3. Ngành Cảnh sát vũ trang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, các trường đại học có nhiệm vụ đào tạo ba ngành trên.

Điều 3. Căn cứ Bộ chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định này Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học xác định chương trình giáo dục của trường mình; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học đề sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Bành Tiến Long