Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành

Khoa học an ninh trình độ Đại học

____________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng Tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Khoa học An ninh ngày 15 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học bao gồm tám chương trình khung của tám ngành sau:

1. Ngành Điều tra hình sự, trình độ đại học;

2. Ngành Kỹ thuật hình sự, trình độ đại học;

3. Ngành Điều tra trinh sát an ninh, trình độ đại học;

4. Ngành Điều tra trinh sát cảnh sát, trình độ da95i học;

5. Ngành Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, trình độ đại học;

6. Ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội, trình độ đại học;

7. Ngành Phòng cháy và chữa cháy, trình độ đại học.

8. Ngành Tình báo an ninh, trình độ đại học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học có nhiệm vụ đào tạo 8 ngành có tên tại Điều 1 ở trình độ đại học.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn giám đốc các đại học, học viện và hiệu trưởng các trường đại học xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử dụng chung theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các đại học, học viện và hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Bành Tiến Long