Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai

________________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 160/TTr-SGD&ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2012 về việc ban hành Quy định dạy thêm và học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến dạy thêm học thêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Vịnh