Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 13162/TTr-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2007 về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ.

Điều 2. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh là cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Bộ Công thương và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; có trụ sở đặt tại tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh hoạt động theo Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng