• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/09/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1168/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng

____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 9301/TTr-BGDDT ngày 30 tháng 8 năm 2007 về việc thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao Đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng cộng đồng Quảng Ngãi.

Điều 2. Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; có trụ sở đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Trường Đại học Phạm Văn Đồng hoạt động theo Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.