• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 28/03/2002
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ TÀI CHÍNH
Số: 13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2002

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2002/QĐ - TTgngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấpxã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lậpquy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ

 

Thi hành Quyết định số194/2002/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mứchọc bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dântộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập, quy định tại Quyết định số1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ, liên Bộ Giáo dục vàĐào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức học bổng chínhsách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu sốhọc tại các trường đào tạo công lập như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁPDỤNG VÀ PHẠM VI ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH MỨC HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI

Đối tượng được điềuchỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội là học sinh, sinh viên ngườidân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập được hưởng học bổng chínhsách và trợ cấp xã hội theo quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với họcsinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

Mức học bổng chínhsách được điều chỉnh từ 120.000 đồng/người/tháng lên 160.000 đồng/người/thángáp dụng đối với sinh viên hệ cử tuyển, sinh viên các trường dự bị đại học dân tộc,học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Mức trợ cấp xã hội đượcđiều chỉnh từ 100.000 đồng/người/tháng lên 140.000 đồnglngười/tháng áp dụng đốivới học sinh, sinh viên ởcác xã vùng cao,vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học tại các trườngđào tạo công lập, hệ chính quy, dài hạn tập trung.

Danh sách các xã cóđiều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo các Quyết định củaThủ tướng Chính phủ.

II. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Kinh phí thực hiện mứchọc bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dântộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập theo quy định tại Thông tư nàyđược bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, địa phương.

Các Bộ, địa phương đảmbảo bố trí kinh phí thực hiện chế độ học bổng chính sách và trợ cấp xã hội theoquy định.

Các quy định về mứchọc bổng chính sách và trợ cấp xã hội của Thông tư này thay thế cho những quyđịnh về mức học bổng chính sách quy định tại tiết a, b, c mục 1 điểm Phần II và mức trợ cấp xã hội quy địnhtại mục 1 điểm I Phần II của Thông tư liên tịch số53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ họcbổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lậpcủa liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tàichính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và điểm thứ nhất mục 2 Phần II của Thông tư liên tịch số126/1998/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 09/9/1998 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫnmột số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trúvà các trường dự bị đại học.

Các nội dung khác vẫnthực hiện theo Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội và Thông tư liên tịch số 126/1998/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 09/9/1998 của liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đàotạo.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư liên tịch nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2002.

Trong quá trình thựchiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về liên Bộ để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Trần Văn Nhung

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.