• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/1946
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 119
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 119 ngày 9 tháng 7 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo bản tuyên cáo ngày 28 tháng 8 năm 1945 về việc thành lập Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hoà;

Chiểu theo sắc lệnh số 38 ngày 27 tháng 3 năm 1940 thiết lập trong Bộ Quốc gia giáo dục một Nha Thanh niên và Thể dục;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ quốc gia giáo dục;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận;

 

RA SẮC LỆNH:

Khoản I

Bộ Quốc gia Giáo dục, gồm có những cơ quan trung ương thuộc quyền trực tiếp của Bộ về phương diện chuyên môn và hành chính và những cơ quan phụ thuộc quyền các Nha Giám đốc trung ương.

Khoản II

Cơ quan Trung ương của Bộ gồm có:

1- Văn phòng do một Đổng lý Văn phòng điều khiển,

2- Các phòng Sự vụ do một Đổng lý Sự vụ điều khiển, và các Nha do một Tổng Giám đốc điều khiển.

3-A) Nha Tổng Giám đốc Đại học vụ.

B) Nha Tổng Giám đốc Trung học vụ kiêm Giám đốc Trung học vụ Bắc bộ.

C) Nha Tổng Giám đốc Tiểu học vụ kiêm Giám đốc Tiểu học vụ Bắc bộ.

D) Nha Tổng Giám đốc Bình dân học vụ kiêm Giám đốc Bình dân học vụ Bắc bộ.

E) Nha Tổng Giám đốc Thanh niên và Thể dục Trung ương.

Khoản III

Cơ quan phụ thuộc có:

1- Thuộc Nha Tổng Giám đốc Đại học vụ:

a) Các trường Đại học

b) Đông phương Bác cổ Học viên Hà Nội

c) Sở Lưu trữ Công văn và Thư viện toàn quốc Hà Nội

d) Việt Nam học xá Hà Nội

e) Văn hoá viện Trung bộ thuận hoá.

2- Thuộc Nha Tổng Giám đốc Trung học vụ:

a) Sở giám đốc Trung học vụ Bắc bộ (sáp nhập vào Nha Tổng Giám đốc Trung học vụ)

b) Sở Giám đốc Trung học vụ Trung bộ

c) Sở Giám đốc Trung học vụ Nam bộ

3- Thuộc Nha Tổng Giám đốc Tiểu học vụ:

a) Sở Giám đốc Tiểu học vụ Bắc bộ (sáp nhập vào Nha Tổng Giám đốc Tiểu học vụ)

b) Sở Giám đốc Tiểu học vụ Trung bộ

c) Sở Giám đốc Tiểu học vụ Nam bộ.

4- Thuộc Nha Tổng Giám đốc Bình dân học vụ:

a) Sở Giám đốc Bình dân học vụ Bắc bộ (sáp nhập vào Nha Tổng Giám đốc Bình dân học vụ)

b) Sở giám đốc Bình dân học vụ Trung bộ

c) Sở Giám độc bình dân học vụ Nam bộ

5- Thuộc nha Tổng Giám đốc Thanh niên và Thể dục:

a) Sở Thanh niên và Thể dục Bắc bộ (sáp nhập vào Nhà Tổng Giám đốc Thanh niên và Thể dục Trung ương)

b) Sở Thanh niên và Thể dục Trung bộ

c) Sở Thanh niên và Thể dục Nam bộ

Khoản IV

Chi tiết tổ chức các cơ quan kể trên sẽ do nghị định Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục ấn định.

Khoản V

Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chiểu Sắc lệnh thi hành./.

 

 

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.