• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 27/01/2012
CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
Số: 20/2000/QĐ-CHK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 1 tháng 8 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế cấp bằng người lái (máy bay) (QCHK-CB1)

______________________________

 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 26/12/1991 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 20/4/1995;

Căn cứ Nghị định 68/CP ngày 25/10/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam;

Xét đề nghị của Ông Trưởng Ban An toàn Cục hàng không dân dụng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế cấp bằng người lái (máy bay)” (QCHK-CB1)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2001.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này bị bãi bỏ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cục trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tiến Sâm

Tải file đính kèm
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.