• Thông tư liên tịch 22/2005/TTLT/BNG-BNV

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại ở địa phương

  22/12/2005

  21/01/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 22/2005/TTLT-BNG-BNV

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý Nhà nước về hoạt động đối ngoại ở địa phương

  22/12/2005

  21/01/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-BCA-BNG

  Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/TT-LT ngày 29/01/1997 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ

  28/11/2005

  31/12/2005

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BKH-BTP-BNG-BCA

  Về hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

  25/05/2005

  15/07/2005

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 07/2004/TTLT-BLĐTBXH-BNG

  Hướng dẫn thực hiện một số Điều, Khoản thuộc Nghị định 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực lao động thương binh xã hội

  03/06/2004

  01/07/2004

 • Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BCA-BNG

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cứ trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

  29/01/2002

  13/02/2002

  Hết hiệu lực một phần

 • Thông tư liên tịch 03/2002/TTLT-BCA-BNG

  Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

  29/01/2002

  13/02/2002

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVH-TT-BNG

  Hướng dẫn thực hiện trợ giá đối với cước vận chuyển ấn phẩm văn hoá, giá vé máy bay của các đoàn nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

  24/12/2001

  24/12/2001

 • Thông tư liên tịch 103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG

  Hướng dẫn thực hiện trợ giá đối với cước vận chuyển ấn phẩm văn hoá, giá vé máy bay của các đoàn nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

  24/12/2001

  24/12/2001

 • Thông tư liên tịch 88/2001/TTLT/BTC-BGDĐT-BNG

  Hướng dẫn quản lý và cấp phát nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước dành cho Đề án Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ở các cơ sở đào tạo nước ngoài

  06/11/2001

  06/11/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.