• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/06/1988
BỘ NỘI VỤ-BỘ NGOẠI GIAO
Số: 04/TTLB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 1988

 

 

 

 

THÔNG TƯ

CỦA LIÊN BỘ NỘI VỤ - NGOẠI GIAO SỐ 04/TTLB
NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM 1988 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHO NGƯỜI
VIỆT NAM CÓ NGUYỆN VỌNG XUẤT CẢNH ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH
VÀ VÌ LÝ DO NHÂN ĐẠO

Thực hiện Quyết định số 121-CP ngày 19-3-1979 của Hội đồng Chính phủ, Liên Bộ Nội vụ - Ngoại giao ra Thông tư hướng dẫn việc giải quyết cho người Việt Nam có nguyện vọng xuất cảnh đoàn tụ gia đình và vì lý do nhân đạo như sau:

 

I. NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XÉT CHO XUẤT CẢNH

1. Vợ chồng xin đoàn tụ với nhau (trường hợp mới đính hôn cũng được xét).

2. Cha, mẹ xin đoàn tụ với con (kể cả cha mẹ nuôi).

3. Con xin đoàn tụ với cha mẹ (kể cả con nuôi).

4. Anh, chị em ruột xin đoàn tụ có lý do chính đáng.

Những trường hợp xin xuất cảnh định cư khác vì lý do nhân đạo hoặc vì hoàn cảnh đặc biệt riêng không thuộc diện trên, mà được nước cho định cư tiếp nhận, thì sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể.

 

II. NHỮNG NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC XÉT CHO XUẤT CẢNH

1. Đang phải chấp hành án hình sự, dân sự, các quyết định xử phạt hành chính; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị truy cứu về trách nhiệm dân sự, hành chánh mà việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và những người Việt Nam đang sống ở trong nước.

2. Cán bộ khoa học, kỹ thuật, thợ lành nghề và những người đang làm những công việc liên quan đến bí mật quốc gia hoặc đang giữ những vị trí trọng yếu trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước mà chưa có người thay thế.

3. Những người cho xuất cảnh xét thấy phương hại đến an ninh và lợi ích của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

4. Những người xin đoàn tụ với thân nhân ở nước ngoài đang có những hoạt động chống lại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

III. TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT VIỆC XIN XUẤT CẢNH

1. Những người Việt Nam xin xuất cảnh định cư ở nước ngoài phải làm đầy đủ các thủ tục do Bộ Nội vụ quy định.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo kết quả xét duyệt đơn xin xuất cảnh, cấp hộ chiếu và làm thủ tục khác cho những người Việt Nam xuất cảnh.

2. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm việc với các nước tiếp nhận nhập cư, các tổ chức quốc tế liên quan về các thủ tục nhập cảnh cho những người đã được Bộ Nội vụ đồng ý cho xuất cảnh.

Đối với những nước có yêu cầu tiếp xúc đương sự trước khi xét cho nhập cảnh, thì Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức cho họ tiếp xúc.

 

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Những người Việt Nam được phép xuất cảnh đi định cư ở nước ngoài được phép mang theo tư trang, hành lý và được chuyển giao tài sản theo đúng pháp luật của Nhà nước qui định.

2. Những người được xuất cảnh theo Thông tư này được hưởng các chính sách chung áp dụng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

3. Những người xin xuất cảnh phải nộp một khoản tiền lệ phí theo quy định của Nhà nước.

4. Nghiêm cấm xuất cảnh bất hợp pháp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Thông tư Liên Bộ Nội vụ - Ngoại giao số 40 ngày 10-4-1986. Các cơ quan chức năng của hai Bộ cần tổ chức tốt việc thực hiện Thông tư này.

Bí Thư Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Cao Đăng Chiếm

Trần Quang Cơ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.