• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/08/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 112/2008/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-ra-guay

về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

___________________________

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn số 2493/TTr-LS ngày 06 tháng 08 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-ra-guay về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, ký tại A-xun-xi-ôn Pa-ra-guay ngày 08 tháng 03 năm 2007.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt Hiệp định và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định trên./.

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.