• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/03/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 38/2008/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Nghị định thư số 3 của Hiệp định GMS

----------------------------

   THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 1338/BGTVT-HTQT ngày 07 tháng 03 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nghị định thư số 3 "Tần suất, khối lượng vận tải, cấp giấy phép và hạn ngạch", được ký tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 20 tháng 3 năm 2007, của Hiệp định giữa các Chính phủ Vương quốc Campuchia, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Liên bang Mi-an-ma, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và người qua lại biên giới (Hiệp định GMS).

Điều 2. Bộ Ngoại giao thông báo cho các quốc gia Tiểu vùng Mê kông mở rộng (GMS) và các cơ quan liên quan của ta về việc phê duyệt Nghị định thư nêu trên.

Điều 3. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Nghị định thư nêu trên./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.