• Thông tư 03/2021/TT-BNV

  Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

  29/06/2021

  15/08/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 2/2021/TT-BNV

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

  11/06/2021

  01/08/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 32/2021/NĐ-CP

  Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

  29/03/2021

  29/03/2021

 • Quyết định 9/2021/QĐ-TTg

  bãi bỏ Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

  15/03/2021

  15/03/2021

 • Nghị định 17/2021/NĐ-CP

  Quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

  09/03/2021

  09/03/2021

 • Nghị định 13/2021/NĐ-CP

  Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

  01/03/2021

  01/03/2021

 • Thông tư 01/2021/TT-BNV

  Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

  11/01/2021

  11/01/2021

 • Nghị định 159/2020/NĐ-CP

  về người quản lý giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  31/12/2020

  31/12/2020

 • Nghị định 143/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

  10/12/2020

  10/12/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.