This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/bonongnghiep/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=11780&Keyword="> [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 144/2009/TTLT-BTC-BCA Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý theo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 141/2009/TT-BTC Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 44/2009/TT-BNNPTNT Hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 127/2009/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 129/2009/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 147/2009/TTLT-BTC-BCT Quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC Hướng dẫn thực hiện quyết định số 41/2008/QĐ-TTG ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma tuý

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (0)
   
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (0)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (1)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.