• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 07/2019/TT-BNNPTNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2019

  

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phùng Đức Tiến

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.