• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/07/2004

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

 Số: 19/2004/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai,  ngày 19  tháng 7 năm 2004

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập một số Sở, ngành thuộc tỉnh Lào Cai

______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ II

(Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2004)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 416/NQ-UBTVQH11 ngày 25/9/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Nghị định số 133/2004/NĐ-CP, ngày 09/6/2004 của Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 59, ngày 09/7/2004 về việc thành lập một số Sở, Ngành thuộc tỉnh Lào Cai;

Xét Tờ trình số 843/TTr-UB ngày 12/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập một số Sở, Ngành thuộc tỉnh Lào Cai;

Xét Báo cáo thẩm tra số 14/BC-BPC ngày 13 tháng 7 năm 2004 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn tờ trình của UBND tỉnh về thành lập một số Sở, Ngành thuộc tỉnh Lào Cai, gồm:

1. Tách Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai để thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

2. Tách Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao tỉnh Lào Cai để thành lập Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Lào Cai và Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Lào Cai.

3. Nâng cấp, kiện toàn Ban Ngoại vụ và Biên giới tỉnh Lào Cai thành Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai.

4. Nhất trí đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm:

- Trung tâm tư vấn, xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Lào Cai.

- Ban quản lý các cụm công nghiệp tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể cơ cấu, tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị mới thành lập theo đúng các quy định hiện hành.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2004.

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Giàng Seo Phử

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.