• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/07/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 22/06/2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

 Số: 21/2004/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai,  ngày 26  tháng 7 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

__________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHÓA XIII

KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 -2009 và ý kiến tham gia của các đại biểu dự kỳ họp;

Trong khi chờ Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Điều 2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này; Chánh Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan đảm bảo thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Nghị quyết này được kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII thông qua ngày 16/7/2004./.

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Giàng Seo Phử

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.