• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/05/2014
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 42/2014/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2014

 

THÔNG TƯ

Ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương

__________________

 

Căn cứ Nghị định s 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ v tchức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định s 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 sửa đổi, bsung một sđiều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tchức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập.

Điều 2. Căn cứ vào Điều lệ mẫu quy định tại Điều 1 Thông tư này, Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (sau đây gọi là Nghị định số 138/2007/NĐ-CP), Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (sau đây gọi là Nghị định số 37/2013/NĐ-CP), các văn bản pháp luật có liên quan và nhu cầu quản lý tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Điều 3. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương đang hoạt động phải thực hiện điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (ban hành mới hoặc điều chỉnh) trong vòng 5 ngày kể từ ngày quyết định ban hành mới hoặc điều chỉnh Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Điều 5. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/05/2014 và thay thế Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Quỹ đầu tư phát triển địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Công Nghiệp

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.