• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/06/2008
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 1868/QĐ-BNN-KL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 20 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt việc cấp trang phục kiểm lâm cho cán bộ, công chức, viên chức các Vườn quốc gia thuộc cục kiểm lâm

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ- CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;
Căn cứ Quyết định 22/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm tại tờ trình số 577/TT-KL ngày 17 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt trang phục Kiểm lâm cho cán bộ, công chức, viên chức của các Vườn quốc gia trực thuộc Cục Kiểm lâm, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2008.

2. Kinh phí mua sắm trang phục Kiểm lâm trong kinh phí hoạt động thường xuyên Nhà nước giao cho Vườn quốc gia.

Điều 2. Quy định về cấp hiệu Kiểm lâm được áp dụng tương tự như đối với các Cơ quan Kiểm lâm vùng thuộc Cục, giao cho Cục trưởng Cục Kiểm lâm hướng dẫn việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Giám đốc các Vườn quốc gia thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Cao Đức Phát

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.