• Thông tư 23/2021/TT-BNNPTNT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  31/12/2021

  16/02/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT

  Quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

  29/12/2021

  12/02/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT

  Quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

  29/12/2021

  01/05/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT

  Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

  28/12/2021

  11/02/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 20/2021/TT-BNNPTNT

  Quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

  28/12/2021

  11/02/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT

  Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảman toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  20/12/2021

  02/02/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 15/2021/TT-BNNPTNT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  06/12/2021

  21/01/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 14/2021/TT-BNNPTNT

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản

  01/12/2021

  01/06/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 18/2021/TT-BNNPTNT

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  27/11/2021

  10/02/2022

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.