• Nghị định 114/2020/NĐ-CP

  Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

  25/09/2020

  03/08/2020

 • Nghị định 100/2020/NĐ-CP

  Về kinh doanh hàng miễn thuế

  28/08/2020

  15/10/2020

 • Nghị định 81/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

  09/07/2020

  01/09/2020

 • Nghị định 70/2020/NĐ-CP

  Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020

  28/06/2020

  31/12/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 68/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  24/06/2020

  ...

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 67/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

  15/06/2020

  10/08/2020

 • Nghị định 64/2020/NĐ-CP

  Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul

  10/06/2020

  30/07/2020

 • Nghị định 57/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP

  25/05/2020

  10/07/2020

 • Nghị định 57/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP

  25/05/2020

  10/07/2020

 • Nghị định 53/2020/NĐ-CP

  Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  05/05/2020

  01/07/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.