• Thông tư liên tịch 6/VGNN-BĐ/TT

    Quy định danh mục sản phẩm, dịch vụ do Uỷ ban Vật giá Nhà nước được Hội đồng Bộ trưởng uỷ quyền quyết định giá và Tổng cục Bưu điện quyết định giá

    09/04/1985

    24/04/1985

    Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.