• Thông tư 76/2019/TT-BTC

  Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

  05/11/2019

  01/01/2020

 • Nghị định 80/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

  01/11/2019

  01/11/2019

 • Nghị định 79/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

  26/10/2019

  10/12/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 70/2019/TT-BTC

  Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

  03/10/2019

  01/01/2020

 • Thông tư 65/2019/TT-BTC

  Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

  16/09/2019

  01/11/2019

 • Thông tư 64/2019/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung môt số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phù quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

  16/09/2019

  01/11/2019

 • Quyết định 28/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

  16/09/2019

  01/11/2019

 • Thông tư 62/2019/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  05/09/2019

  21/10/2019

 • Thông tư 58/2019/TT-BTC

  Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại

  30/08/2019

  01/11/2019

 • Thông tư 60/2019/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  30/08/2019

  15/10/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.