• Thông tư 79/2019/TT-BTC

  Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

  14/11/2019

  01/01/2020

 • Nghị định 85/2019/NĐ-CP

  Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  14/11/2019

  01/01/2020

 • Thông tư 78/2019/TT-BTC

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia

  12/11/2019

  01/01/2020

 • Thông tư 77/2019/TT-BTC

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

  11/11/2019

  01/01/2020

 • Thông tư 76/2019/TT-BTC

  Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

  05/11/2019

  01/01/2020

 • Thông tư 75/2019/TT-BTC

  Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông

  04/11/2019

  20/12/2019

 • Nghị định 80/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

  01/11/2019

  01/11/2019

 • Nghị định 79/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

  26/10/2019

  10/12/2019

 • Thông tư 74/2019/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

  24/10/2019

  10/12/2019

 • Thông tư 73/2019/TT-BTC

  Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021

  21/10/2019

  09/12/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.