• Thông tư 73/2019/TT-BTC

  Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021

  21/10/2019

  09/12/2019

 • Thông tư 72/2019/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2014 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá

  14/10/2019

  01/12/2019

 • Thông tư 71/2019/TT-BTC

  Bãi bỏ Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhỉệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2013 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô

  08/10/2019

  22/11/2019

 • Thông tư 70/2019/TT-BTC

  Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

  03/10/2019

  01/01/2020

 • Thông tư 68/2019/TT-BTC

  Hướng dẫn thực hiện một số đỉều của Nghị định sổ 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cẩp dịch vụ

  30/09/2019

  14/11/2019

 • Thông tư 67/2019/TT-BTC

  Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước

  23/09/2019

  08/11/2019

 • Thông tư 66/2019/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

  20/09/2019

  05/11/2019

 • Thông tư 65/2019/TT-BTC

  Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

  16/09/2019

  01/11/2019

 • Thông tư 64/2019/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung môt số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phù quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

  16/09/2019

  01/11/2019

 • Quyết định 28/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

  16/09/2019

  01/11/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.