• Nghị định 165/2018/NĐ-CP

  Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

  24/12/2018

  10/02/2019

 • Thông tư 124/2018/TT-BTC

  Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện

  20/12/2018

  10/02/2019

 • Thông tư 123/2018/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thưc hỉên chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hỉện chính sách tín dụng theo Nghị đinh số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về môt số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  17/12/2018

  31/01/2019

 • Thông tư 122/2018/TT-BTC

  Hướng dẫn viêc quản lý, sử dung số tiền thu đươc từ hoạt đông bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài

  14/12/2018

  01/02/2019

 • Thông tư 121/2018/TT-BTC

  Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hỉện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng

  12/12/2018

  01/02/2019

 • Thông tư 120/2018/TT-BTC

  Quy định mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức đốỉ tác công tư thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

  10/12/2018

  23/01/2019

 • Thông tư 119/2018/TT-BTC

  Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

  05/12/2018

  20/01/2019

 • Nghị định 163/2018/NĐ-CP

  Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

  04/12/2018

  01/02/2019

 • Thông tư 116/2018/TT-BTC

  Quy định chế độ báo cáo giá thị trường

  28/11/2018

  01/02/2019

 • Thông tư 117/2018/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung môt số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

  28/11/2018

  15/01/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.