This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/botaichinh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26789" title=" Thông tư 31/2011/TT-NHNN Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam"> Thông tư 31/2011/TT-NHNN Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

[Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 18/2011/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 30/2011/TT-NHNN Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 20/2011/TT-NHNN Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 17/2011/TT-NHNN Quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 15/2011/TT-NHNN Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 28/2011/TT-NHNN Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 14/2011/TT-NHNN Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 12/2011/TT-NHNN Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 09/2011/TT-NHNN Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 08/2011/TT-NHNN Quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 10/2011/TT-NHNN Quy định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược đối với  ngân hàng thương mại Nhà nước cổ phần hóa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 13/2011/TT-NHNN Quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 11/2011/TT-NHNN Quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 05/2011/TT-NHNN Quy định về thu phí cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 04/2011/TT-NHNN Quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 03/2011/TT-NHNN Hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2011/TT-NHNN Quy định cho vay bằng ngoại tệ của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 06/2011/TT-NHNN Quy định về điều tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 01/2011/TT-NHNN Quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 02/2011/TT-NHNN Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 10/2011/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2010/TT-NHNN Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 05/2006/QĐ-NHNN Ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 34/2013/TT-NHNN Quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (2)
   
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (0)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.