Sign In
QUY
T
ĐỊ
NH
S
a
đổ
i, b
sung m
t s
đ
i
u c
a Quy
ế
t
đị
nh s
53/2013/Q
Đ
-TTg
ngày 13 tháng 9 n
ă
m 2013 c
a Th
t
ướ
ng Chính ph
v
vi
c t
m nh
p kh
u,
tái xu
t kh
u, tiêu h
y, chuy
n nh
ượ
ng
đố
i v
i xe ô tô, xe hai bánh g
n máy
c
a
đố
i t
ượ
ng
đượ
c h
ưở
ng quy
n
ư
u
đ
ãi, mi
n tr
t
i Vi
t Nam
C
ă
n c
Lu
t t
ch
c Chính ph
ngày 19 tháng 6 n
ă
m 2015;
C
ă
n c
Pháp l
nh v
quy
n
ư
u
đ
ãi, mi
n tr
dành cho c
ơ
quan
đạ
i di
n ngo
i
giao, c
ơ
quan lãnh s
và c
ơ
quan
đạ
i di
n c
a t
ch
c qu
c t
ế
t
i Vi
t Nam ngày 23
tháng 8 n
ă
m 1993;
C
ă
n c
Ngh
đị
nh s
73/CP ngày 30 tháng 7 n
ă
m 1994 c
a Chính ph
quy
đị
nh chi ti
ế
t thi hành Pháp l
nh v
quy
n
ư
u
đ
ãi, mi
n tr
dành cho c
ơ
quan
đạ
i
di
n ngo
i giao, c
ơ
quan lãnh s
n
ướ
c ngoài và c
ơ
quan
đạ
i di
n c
a t
ch
c qu
c
t
ế
t
i Vi
t Nam;
C
ă
n c
Ngh
đị
nh s
187/2013/N
Đ
-CP ngày 20 tháng 11 n
ă
m 2013 c
a Chính
ph
quy
đị
nh chi ti
ế
t thi hành Lu
t Th
ươ
ng m
i v
ho
t
độ
ng mua bán hàng hóa
qu
c t
ế
và các ho
t
độ
ng
đạ
i lý mua, bán, gia công và quá c
nh hàng hóa v
i
n
ướ
c ngoài;
Theo
đề
ngh
c
a B
tr
ưở
ng B
Tài chính;
Th
t
ướ
ng Chính ph
ban hành Quy
ế
t
đị
nh s
a
đổ
i, b
sung m
t s
đ
i
u c
a
Quy
ế
t
đị
nh s
53/2013/Q
Đ
-TTg ngày 13 tháng 9 n
ă
m 2013 c
a Th
t
ướ
ng Chính
ph
v
vi
c t
m nh
p kh
u, tái xu
t kh
u, tiêu h
y, chuy
n nh
ượ
ng
đố
i v
i xe ô tô,
xe hai bánh g
n máy c
a
đố
i t
ượ
ng
đượ
c h
ưở
ng quy
n
ư
u
đ
ãi, mi
n tr
t
i Vi
t Nam.
Đ
i
u 1.
S
a
đổ
i, b
sung m
t s
đ
i
u c
a Quy
ế
t
đị
nh s
53/2013/Q
Đ
-TTg ngày 13
tháng 9 n
ă
m 2013 c
a Th
t
ướ
ng Chính ph
quy
đị
nh v
vi
c t
m nh
p kh
u, tái
xu
t kh
u, tiêu h
y, chuy
n nh
ượ
ng
đố
i v
i xe ô tô, xe hai bánh g
n máy c
a
đố
i
t
ượ
ng
đượ
c h
ưở
ng quy
n
ư
u
đ
ãi, mi
n tr
t
i Vi
t Nam, c
th
nh
ư
sau:
 
50
CÔNG BÁO/S
443 + 444/Ngày 17-3-2018
1.
Đ
i
u 4
đượ
c s
a
đổ
i, b
sung nh
ư
sau:
Đ
i
u 4.
Đ
i
u ki
n t
m nh
p kh
u mi
n thu
ế
xe ô tô, xe g
n máy
1.
Đố
i t
ượ
ng nêu t
i kho
n 1
Đ
i
u 2 Quy
ế
t
đị
nh này
đượ
c t
m nh
p kh
u
mi
n thu
ế
nh
p kh
u, không ch
u thu
ế
tiêu th
đặ
c bi
t và thu
ế
giá tr
gia t
ă
ng xe
ô tô, xe g
n máy theo ch
ng lo
i,
đị
nh l
ượ
ng quy
đị
nh t
i kho
n 1
Đ
i
u 5 Ngh
đị
nh s
134/2016/N
Đ
-CP ngày 01 tháng 9 n
ă
m 2016 c
a Chính ph
sau khi
đượ
c
B
Ngo
i giao c
p tiêu chu
n t
m nh
p kh
u t
i s
đị
nh m
c hàng mi
n thu
ế
theo
quy
đị
nh.
2.
Đố
i t
ượ
ng nêu t
i kho
n 2, kho
n 3
Đ
i
u 2 Quy
ế
t
đị
nh này
đượ
c t
m nh
p
kh
u mi
n thu
ế
nh
p kh
u, không ch
u thu
ế
tiêu th
đặ
c bi
t và thu
ế
giá tr
gia
t
ă
ng xe ô tô, xe g
n máy theo quy
đị
nh t
i kho
n 1
Đ
i
u 5 Ngh
đị
nh s
134/2016/N
Đ
-CP ngày 01 tháng 9 n
ă
m 2016 c
a Chính ph
, n
ế
u th
a mãn các
đ
i
u ki
n sau
đ
ây:
a)
Đượ
c B
Ngo
i giao c
p tiêu chu
n t
m nh
p kh
u t
i s
đị
nh m
c hàng
mi
n thu
ế
theo quy
đị
nh.
Đố
i v
i tr
ườ
ng h
p ng
ườ
i k
ế
nhi
m
đề
ngh
t
m nh
p
kh
u xe ô tô, xe g
n máy, B
Ngo
i giao ch
c
p tiêu chu
n t
m nh
p kh
u t
i s
đị
nh m
c hàng mi
n thu
ế
khi ng
ườ
i ti
n nhi
m
đ
ã hoàn thành th
t
c tái xu
t ho
c
tiêu h
y xe ô tô, xe g
n máy, ho
c chuy
n nh
ượ
ng xe ô tô theo quy
đị
nh, trên c
ơ
s
thông báo c
a c
ơ
quan H
i quan;
b) Có th
i gian công tác t
i c
ơ
quan
đạ
i di
n ngo
i giao, c
ơ
quan lãnh s
, c
ơ
quan
đạ
i di
n c
a t
ch
c qu
c t
ế
có tr
s
t
i Vi
t Nam
đượ
c h
ưở
ng quy
n
ư
u
đ
ãi, mi
n
tr
t
i thi
u t
18 tháng tr
lên k
t
ngày
đố
i t
ượ
ng
đượ
c B
Ngo
i giao c
p ch
ng
minh th
ư
, còn th
i gian công tác t
i Vi
t Nam t
i thi
u t
12 tháng tr
lên, th
i gian
công tác t
i Vi
t Nam ghi trên ch
ng minh th
ư
do B
Ngo
i giao c
p (
đố
i v
i
đố
i
t
ượ
ng nêu t
i kho
n 2
Đ
i
u 2 Quy
ế
t
đị
nh này);
c) Có th
i gian công tác t
i c
ơ
quan
đạ
i di
n ngo
i giao, c
ơ
quan lãnh s
, c
ơ
quan
đạ
i di
n c
a t
ch
c qu
c t
ế
có tr
s
t
i Vi
t Nam
đượ
c h
ưở
ng quy
n
ư
u
đ
ãi, mi
n
tr
t
i thi
u t
12 tháng tr
lên k
t
ngày
đố
i t
ượ
ng
đượ
c B
Ngo
i giao c
p ch
ng
minh th
ư
, còn th
i gian công tác t
i Vi
t Nam t
i thi
u t
09 tháng tr
lên, th
i gian
công tác t
i Vi
t Nam ghi trên ch
ng minh th
ư
do B
Ngo
i giao c
p (
đố
i v
i
đố
i
t
ượ
ng nêu t
i kho
n 3
Đ
i
u 2 Quy
ế
t
đị
nh này).
3. Tr
ườ
ng h
p
đố
i t
ượ
ng nêu t
i kho
n 1, 2 và 3
Đ
i
u 2 Quy
ế
t
đị
nh này t
m nh
p
kh
u t
n
ướ
c ngoài ho
c mua l
i xe ô tô, xe g
n máy c
a
đố
i t
ượ
ng
đượ
c h
ưở
ng quy
n
ư
u
đ
ãi, mi
n tr
khác, khi th
c hi
n th
t
c c
p gi
y t
m nh
p kh
u xe, ch
xe n
p
 
CÔNG BÁO/S
443 + 444/Ngày 17-3-2018
51
ch
ng t
ch
ng minh quy
n s
h
u xe nh
ư
: Ch
ng t
thanh toán ti
n mua xe qua ngân
hàng (
đố
i v
i tr
ườ
ng h
p t
m nh
p kh
u t
n
ướ
c ngoài) ho
c gi
y
đă
ng ký l
ư
u hành
ho
c gi
y h
y
đă
ng ký l
ư
u hành xe (
đố
i v
i tr
ườ
ng h
p t
m nh
p kh
u d
ướ
i d
ng tài
s
n di chuy
n) cho c
ơ
quan h
i quan.
4.
Đố
i t
ượ
ng nêu t
i kho
n 1, 2 và 3
Đ
i
u 2 Quy
ế
t
đị
nh này
đượ
c t
m nh
p
kh
u mi
n thu
ế
xe ô tô, xe g
n máy
để
b
sung
đủ
đị
nh l
ượ
ng trong các tr
ườ
ng h
p
sau:
a)
Đố
i t
ượ
ng nêu t
i kho
n 1
Đ
i
u 2 Quy
ế
t
đị
nh này sau khi hoàn thành th
t
c
tái xu
t kh
u ho
c tiêu h
y ho
c chuy
n nh
ượ
ng xe ô tô, xe g
n máy;
b)
Đố
i t
ượ
ng nêu t
i kho
n 2 và 3
Đ
i
u 2 Quy
ế
t
đị
nh này sau khi hoàn thành
th
t
c tái xu
t kh
u ho
c tiêu h
y
đố
i v
i xe ô tô, xe g
n máy b
tai n
n, thiên tai
ho
c do nguyên nhân khách quan v
k
thu
t không ti
ế
p t
c s
d
ng
đượ
c và còn
th
i gian công tác t
i Vi
t Nam t
i thi
u t
09 tháng tr
lên k
t
ngày hoàn thành
th
t
c tái xu
t kh
u ho
c tiêu h
y xe (th
i gian công tác t
i Vi
t Nam ghi trên
ch
ng minh th
ư
do B
Ngo
i giao c
p).
5.
Đố
i t
ượ
ng nêu t
i kho
n 1, 2 và 3
Đ
i
u 2 Quy
ế
t
đị
nh này n
ế
u t
m nh
p kh
u xe
ô tô
đ
ã qua s
d
ng g
m: Xe t
m nh
p kh
u t
n
ướ
c ngoài và xe t
m nh
p kh
u d
ướ
i
d
ng tài s
n di chuy
n, ph
i tuân th
quy
đị
nh v
nh
p kh
u xe ô tô
đ
ã qua s
d
ng
quy
đị
nh t
i Ngh
đị
nh s
187/2013/N
Đ
-CP ngày 20 tháng 11 n
ă
m 2013 c
a Chính
ph
quy
đị
nh chi ti
ế
t Lu
t Th
ươ
ng m
i v
ho
t
độ
ng mua bán hàng hóa qu
c t
ế
các ho
t
độ
ng
đạ
i lý mua, bán, gia công, quá c
nh hàng hóa v
i n
ướ
c ngoài và các
v
ă
n b
n h
ướ
ng d
n th
c hi
n liên quan.
6. Không
đượ
c t
m nh
p kh
u xe g
n máy
đ
ã qua s
d
ng.”
2. S
a
đổ
i, b
sung tên
Đ
i
u 9 và kho
n 2, kho
n 4
Đ
i
u 9
đượ
c s
a
đổ
i, b
sung nh
ư
sau:
Đ
i
u 9.
Đ
i
u ki
n chuy
n nh
ượ
ng xe ô tô”
“2. T
i th
i
đ
i
m chuy
n nh
ượ
ng, n
ế
u n
ă
m s
n xu
t c
a xe quá 5 n
ă
m thì
đố
i
t
ượ
ng nêu t
i kho
n 1, 2 và 3
Đ
i
u 2 Quy
ế
t
đị
nh này
đượ
c chuy
n nh
ượ
ng xe cho
đố
i t
ượ
ng
đượ
c h
ưở
ng quy
n
ư
u
đ
ãi, mi
n tr
khác t
i Vi
t Nam ho
c các
đố
i
t
ượ
ng khác t
i Vi
t Nam v
i
đ
i
u ki
n xe
đượ
c c
ơ
quan
đă
ng ki
m xác nh
n còn
đủ
tiêu chu
n k
thu
t
để
l
ư
u hành.”
“4. Chính sách thu
ế
đố
i v
i xe ô tô chuy
n nh
ượ
ng t
i Vi
t Nam:
a) Th
c hi
n theo quy
đị
nh v
thu
ế
nh
p kh
u
đố
i v
i m
t hàng xe ô tô
đ
ã qua
s
d
ng t
i Ngh
đị
nh s
122/2016/N
Đ
-CP ngày 01 tháng 9 n
ă
m 2016 c
a Chính ph
 
52
CÔNG BÁO/S
443 + 444/Ngày 17-3-2018
và Ngh
đị
nh s
125/2017/N
Đ
-CP ngày 16 tháng 11 n
ă
m 2017 c
a Chính ph
s
a
đổ
i, b
sung m
t s
đ
i
u c
a Ngh
đị
nh s
122/2016/N
Đ
-CP ngày 01 tháng 9 n
ă
m 2016
c
a Chính ph
;
b) Th
i
đ
i
m chuy
n nh
ượ
ng xe
đố
i v
i
đố
i t
ượ
ng nêu t
i kho
n 1
Đ
i
u 2
Quy
ế
t
đị
nh này là th
i
đ
i
m thay
đổ
i m
c
đ
ích s
d
ng xe
đượ
c th
hi
n trên các
gi
y t
giao d
ch gi
a ng
ườ
i mua xe và ch
xe;
c) Th
i
đ
i
m chuy
n nh
ượ
ng xe
đố
i v
i
đố
i t
ượ
ng nêu t
i kho
n 2 và 3
Đ
i
u 2
Quy
ế
t
đị
nh này là th
i
đ
i
m thay
đổ
i m
c
đ
ích s
d
ng xe
đượ
c th
hi
n trên các
gi
y t
giao d
ch gi
a ng
ườ
i mua xe và ch
xe phù h
p v
i th
i
đ
i
m ch
xe k
ế
t
thúc nhi
m k
công tác t
i Vi
t Nam;
d) Ng
ườ
i mua xe c
a các
đố
i t
ượ
ng quy
đị
nh t
i kho
n 1, 2 và 3
Đ
i
u 2 Quy
ế
t
đị
nh này có trách nhi
m kê khai, n
p các lo
i thu
ế
, l
phí theo quy
đị
nh;
đ
)
Đố
i v
i xe g
n máy: Không
đượ
c chuy
n nh
ượ
ng t
i Vi
t Nam.”
Đ
i
u 2. Hi
u l
c thi hành
1. Quy
ế
t
đị
nh này có hi
u l
c thi hành t
ngày 20 tháng 4 n
ă
m 2018.
2. Trong quá trình th
c hi
n, n
ế
u các v
ă
n b
n liên quan
đề
c
p t
i Quy
ế
t
đị
nh
này
đượ
c s
a
đổ
i, b
sung ho
c thay th
ế
thì th
c hi
n theo v
ă
n b
n m
i
đượ
c s
a
đổ
i, b
sung ho
c thay th
ế
.
Đ
i
u 3. Trách nhi
m h
ướ
ng d
n, thi hành
Các B
tr
ưở
ng, Th
tr
ưở
ng c
ơ
quan ngang B
, Th
tr
ưở
ng c
ơ
quan thu
c
Chính ph
, Ch
t
ch
y ban nhân dân các t
nh, thành ph
tr
c thu
c Trung
ươ
ng
và các t
ch
c, cá nhân có liên quan ch
u trách nhi
m thi hành Quy
ế
t
đị
nh này./

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Phúc