Sign In

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

QUY ĐỊNH MỘT SỐ THUẾ MỚI

 

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Hội đồng bộ trưởng;

QUYẾT NGHỊ :

Uỷ quyền cho Hội đồng Nhà nước ra các Pháp lệnh về thuế tài nguyên, thuế thu nhập, thuế vốn và thuế thổ trạch.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989.

 

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Lê Quang Đạo