Sign In

 CHỈ THỊ

Về các điều kiện và tiêu chuẩn trích quỹ xí nghiệp

____________________________

 Nhằm khuyến khích các xí nghiệp, các công, nông, lâm trường phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước, củng cố chế độ hạch toán kinh tế;

Căn cứ các quy định về việc xét, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước đối với các xí nghiệp, các công, nông, lâm trường;

Hội nghị thường vụ Hội đồng Chính phủ, trong phiên họp đầu tháng 3 năm 1964, đã quyết định về các điều kiện và tiêu chuẩn trích quỹ xí nghiệp như sau:

I. NGUYÊN TẮC LÀ CHỈ CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN KINH TẾ, CÓ BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN, NẾU ĐỦ HAI ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY, MỚI ĐƯỢC TRÍCH QUỸ XÍ NGHIỆP:

- Một là hoàn thành chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng và sản lượng và giá trị sản lượng hàng hóa cả năm.

- Hai là hoàn thành chỉ tiêu nộp tích lũy (gồm các khoản lợi nhuận, thuế hoặc khoản thu quốc doanh) và các khoản phải nộp khác (khấu hao cơ bản hoàn vốn lưu động thừa, v.v…) cho ngân sách Nhà nước đủ và đúng hạn.

Những đơn vị không đủ hai điều kiện nói trên thì nhất thiết không được trích quỹ xí nghiệp, mà chỉ được tiến hành khen thưởng thi đua theo các quy định hiện hành.

II.  ĐỐI VỚI NHỮNG ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÍCH QUỸ XÍ NGHIỆP THÌ MỨC QUỸ XÍ NGHIỆP ĐƯỢC TRÍCH TÙY THUỘC VÀO CHỖ CÓ ĐẠT ĐỦ HAY KHÔNG ĐẠT ĐỦ SÁU TIÊU CHUẨN SAU ĐÂY:

1. Hoàn thành chỉ tiêu sản lượng sản phẩm chủ yếu đúng quy cách và đúng phẩm chất.

2. Hoàn thành chủ tiêu năng suất lao động của một công nhận viên sản xuất hoặc công tác (đối với các đơn vị thương nghiệp là chỉ tiêu biên chế và tiền lương).

3. Hoàn thành chỉ tiêu giá thành toàn bộ hoặc phí tổn lưu thông hàng hóa.

4. Hoàn thành chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động.

5. Không phạm phải những khuyết điểm nghiêm trọng trong việc chấp hành mọi chính sách và chế độ của Nhà nước.

6. Tổ chức chấp hành đầy đủ các chế độ kế toán Nhà nước, lập và báo cáo quyết toán hàng quý, hàng năm chính xác, đúng hạn.

Nếu đơn vị đạt đủ sáu tiêu chuẩn nói trên thì được trích đủ mức quỹ xí nghiệp theo chế độ hiện hành.

Nếu đơn vị không đạt một trong ba tiêu chuẩn đầu (các tiêu chuẩn 1, 2 và 3) thì cứ mỗi tiêu chuẩn không đạt phải trừ đi 10% số quỹ xí nghiệp được trích theo chế độ hiện hành.

Nếu đơn vị không đạt một trong ba tiêu chuẩn sau (các tiêu chuẩn 4,5 và 6) thì cứ mỗi tiêu chuẩn không đạt phải trừ 5% số quỹ xí nghiệp được trích theo chế độ hiện hành.

III. QUAN HỆ GIỮA CƠ QUAN CHỦ QUẢN XÍ NGHIỆP VỚI CƠ QUAN TÀI CHÍNH TRONG VIỆC XÉT DUYỆT QUỸ XÍ NGHIỆP NHƯ SAU:

- Trước khi duyệt quỹ xí nghiệp cho các đơn vị, cơ quan chủ quản xí nghiệp phải bàn bạc thống nhất ý kiến với cơ quan Tài chính cung cấp.

- Nếu hai bên không nhất trí thì mỗi bên báo cáo ý kiến của mình với cơ quan chính quyền cùng cấp xét, quyết định.

- Trong khi chờ đợi quyết định của cơ quan chính quyền, xí nghiệp chỉ được trích quỹ xí nghiệp theo ý kiến của cơ quan Tài chính.

IV. CÁC QUY ĐỊNH TRÊN ĐÂY THI HÀNH NGAY TRONG VIỆC XÉT DUYỆT QUỸ XÍ NGHIỆP TỪ NĂM 1963 TRỞ ĐI. RIÊNG ĐIỂM 4, ĐOẠN II TRÊN ĐÂY, TỨC LÀ TIÊU CHUẨN “HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU VÒNG QUAY VỐN LƯU ĐỘNG” DO MỚI ĐỀ RA, CHƯA THI HÀNH TRONG VIỆC XÉT QŨY XÍ NGHIỆP NĂM 1963 MÀ THI HÀNH BẮT ĐẦU TỪ NĂM 1964.

Về các quy định khác của việc xét xí nghiệp như cơ sở trích, tỷ lệ trích, mức trích tối thiểu và tối đa, phương pháp phân tích để loại trừ các nhân tố khách quan, v.v… vẫn áp dụng căn cứ vào các văn bản đã ban hành.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các ngành, các cấp thi hành chỉ thị này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Đang cập nhật