Sign In

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 72/TC-TCT NGÀY 3/10/1995

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 78/TC-TCT NGÀY 30/9/1994 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ THUẾ CHUYỂN QUYỀN

SỬ DỤNG ĐẤT

 

Thi hành Nghị định số 114/CP ngày 5/9/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất; Bộ Tài chính đã có Thông tư số 78/TC-TCT ngày 30/9/1994 hướng dẫn thực hiện. Để phù hợp với tình hình thực tế, Thông tư này hướng dẫn bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 78 TC/TCT ngày 30/9/1994 về thuế chuyển quyền sử dụng đất như sau:

Bổ sung vào Mục IV: Miễn thuế, giảm thuế:

1. BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT GIẢM THUẾ THEO KHOẢN 4 - ĐIỀU 14 NGHỊ ĐỊNH SỐ 114/CP NGÀY 5/9/1994 CỦA CHÍNH PHỦ:

Cán bộ công nhân viên chức chuyển chỗ ở cùng với việc chuyển quyền sử dụng đất đến các vùng không thuộc vùng kinh tế mới, miền núi, hải đảo trong trường hợp thuyên chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, được xét giảm thuế với điều kiện như sau:

+ ở các thành phố trực thuộc Trương ương chuyển chỗ ở từ quận nội thành ra các huyện, thị ngoại thành.

+ ở các Phường thuộc thành phố, thị xã thuộc tỉnh chuyển chỗ ở ra các huyện, thị khác.

+ ở các tỉnh Trung du, miền núi từ huyện này chuyển chỗ ở sang huyện khác. Từ các huyện đồng bằng chuyển chỗ ở lên các huyện Trung du, miền núi.

+ Chuyển chỗ ở từ tỉnh, Thành phố trực thuộc TW này sang tỉnh, thành phố khác.

II. VỀ THỜI GIAN ĐỂ ĐƯỢC XÉT MIỄN GIẢM THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 13, ĐIỀU 14, ĐIỀU 15 NGHỊ ĐỊNH SỐ 114/ CP NGÀY 5/9/1994 CỦA CHÍNH PHỦ NHƯ SAU:

+ Trường hợp hộ gia đình cá nhân di chuyển đến định cư tại các vùng kinh tế mới, miền núi, hải đảo hoặc trường hợp cán bộ công nhân viên chức thuyên chuyển công tác hoặc nghỉ hưu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền từ sau ngày 1/7/1994 (ngày 1/7/1994 Nghị định số 114/CP có hiệu lực thi hành) và có chuyển chỗ ở với việc chuyển quyền sử dụng đất mới thuộc diện được xét miễn, giảm thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Bộ Tài chính

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Hồ Tế