• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2015
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số: 02/2010/TT-BKH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2010

 

THÔNG

Quy đnh chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nh

n c Lut Đu thu s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Lut sa đi, b sung mt s điều ca các lut liên quan đến đu xây dng bản s 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Ngh đnh s 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 ca Chính ph v việc ng dn thi hành Luật Đu thầu và la chn nhà thu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn  cứ  Ngh định  s 116/2008/NĐ-CP  ngày  14  tháng  11  năm  2008 ca Chính ph quy đnh chc năng, nhim vụ, quyền hn và cấu t chc ca B Kế hoch Đầu tư;

Bộ Kế hoch và Đu tư quy định chi tiết lập H sơ mời thu gói thu xây lắp quy mô nhnhư sau:

Điều 1. Phm vi điu chỉnh và đi tưng áp dng

1. Đi tưng áp dng là t chc, nhân có trách nhiệm lập h sơ mời thu đi vi  i  thu  xây lắp  quy mô  nh giá  i  thu không  quá 8 tđồng ca các d án thuc phạm vi điu chỉnh ca Luật Đu thu khi thc hin hình thc đu thu rộng rãi, đu thu hạn chế trong nưc. Trưng hp đu thu quc tế đi vi gói thu xây lắp quy mô nh thì có th sa đổi, bsung mt s ni dung cho phù hợp trên cơ s tham kho các ni dung quy định  trong  Mu  h sơ  mời  thầu  xây  lắp  ban  hành  kèm  Thông  tư  s 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 ca B Kế hoch Đu tư.

2. Đối vi các gói thầu xây lp quy mô nh thuộc các d án s dụng vn ODA, nếu được nhà tài tr chp thun thì áp dụng theo Mẫu H sơ mời thu ban hành kèm theo Thông tư này hoặc th sa đi, b sung mt sni dung theo quy định v đu thầu trong điu ước quc tế mà Cng hòa xã hi ch nga Vit Nam là thành viên hoc thỏa thuận quc tế mà quan, t chc có thẩm quyền của Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam đã ký kết.

Điều 2. Mu Hồ sơ mi thầu gói thu xây lp quy mô nh

Mẫu H sơ mời thầu gói thu xây lắp quy mô nh ban hành kèm theo Thông tư này bao gm nhng ni dung bản sau:

Phn th nht. Ch dn đi vi nhà thu

Chương  I.  Yêu cu vth tc đấu thầu

Chương II.  Tiêu chuẩn đánh giá h sơ d thu

Chương III.  Biu mu d thu

Phn th hai. Yêu cu về xây lắp

Chương  IV.  Giới thiệu d án và gói thầu

ChươnV.  Bảng tiên ng

Chương VI. Yêu cu vtiến đ thc hin

Chương VII.  Yêu cu về mặt kỹ thut

Chương VIII.  Các bn vẽ

Phn th ba. Yêu cầu về hợp đồng

Chương IX. Điu kin ca hp đồng

Chương X. Mu hp đồng

Khi áp dụng Mẫu này, t chc, nhân lp h sơ mời thầu căn cứ vào quy mô, nh chất ca gói thu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ s đảm bảo nguyên  tắc  cnh  tranh,  công  bng,  minh  bch  và  hiu  qu kinh  tế;  không được đưa ra các điu kin nhằm hạn chế sự tham gia ca nhà thu hoặc nhằm tạo li thế cho mt hoặc mt s nhà thu gây ra s cạnh tranh không bình đng.

Trong Mu này, nhng ch in nghiêng là ni dung mang tính hưng dn, minh ha và s được ngưi s dụng cụ th hóa căn cứ quy mô, nh cht ca gói thu. Trưng hp sa đổi, b sung vào phn in đng ca Mẫu này thì t chc, nhân lp h sơ mời thu phải gii trình bng văn bản và đảm bo kng trái vi các quy định ca pháp lut v đu thu; ch đu tư phi chu tch nhiệm trước pháp lut về ni dung sa đổi, b sung.

Điều 3. T chc thc hiện

1.  Thông tư này có hiu lc thi hành k t ngày 15 tháng 3 năm 2010. Quyết định s 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 2008 ca Bộ Kế hoạch và Đu tư ban hành Mu h sơ mời thu gói thu xây lắp quy mô nh hết hiệu k t ngày Thông này hiu lc thi hành.

2. Các B, quan ngang B, cơ quan thuc Chính ph, quan khácở Trung ương, y ban nhân dân các cp  và t chc, nhân liên quan chu tch nhiệm thi hành Tng tư y.

Các B, quan ngang B, quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác Trung  ương,  y  ban  nhân  dân  cp  tỉnh  trong  phạm  vi  qun  lý  ca  mình hưng dn chi tiết mt s ni dung ca Thông tư này (nếu cần thiết) nhưng đảm bảo không trái với các quy đnh của Thông này.

3. Trong quá trình thực hin, nếu có vưng mắc, đ ngh các B, cơ quan ngang B, quan thuc Cnh phủ, quan khác Trung ương, y ban nhân dân các cp và t chc, nhân có liên quan gi ý kiến v B Kế hoạch và Đầu đ kp thời xem t, chnh lý./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Võ Hồng Phúc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.