• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1960
BỘ TÀI CHÍNH-BỘ NGOẠI THƯƠNG
Số: 16-LB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 19 tháng 12 năm 1960

THÔNG TƯ 

Quy định thể lệ xuất khẩu mẫu hàng vật phẩm quảng cáo

________________________

Căn cứ vào Nghị định số 512-TTg ngày 16-04-1955 của Thủ tướng Chính phủ về điều lệ quản lý ngoại thương, Liên bộ Ngoại thương – Tài chính quy định trong thông tư này thể lệ xuất nhập khẩu đối với các mẫu hàng và vật phẩm quảng cáo, nhằm đảm bảo chính sách quản lý ngoại thương.

I. THẾ NÀO LÀ MẪU HÀNG VÀ VẬT PHẨM QUẢNG CÁO

Mẫu hàng dùng để giới thiệu một loại hàng theo quy cách và phẩm chất nhất định. Mẫu hàng có thể có giá trị hàng hóa hay không có giá trị hàng hóa, có thể thuộc loại hàng phải trả thuế  nhập khẩu hay được miễn thuế nhập khẩu, có thể mua mất tiền hay biếu không. Mẫu hàng thuộc loại hàng cấm không được phép xuất nhập.

Vật phẩm quảng cáo là những hàng mang tên hiệu hay tranh ảnh để quảng cáo cho một loại hàng nào hay cho một doanh nghiệp nào. Thưởng thường vật phẩm quảng cáo là hàng gửi biếu, không phải trả tiền. Vật phẩm quảng cáo thuộc loại cấm không được phép xuất nhập.

II. GIẤY PHÉP XUẤT, NHẬP

Mẫu hàng và vật phẩm quảng cáo trị giá 50đ Ngân hàng Việt nam trở xuống được miễn giấy phép xuất nhập khẩu.

Nếu giá trị trên 50 đồng, người gửi hay người nhập phải xin phép cơ quan Hải quan.

Nếu mẫu hàng và vật phẩm quảng cáo thuộc loại hàng cần phải có giấy phép mới được xuất nhập, thì dù trị giá dưới 50đ, người gửi hay người nhận cũng phải xin phép cơ quan Hải quan.

III. THỦ TỤC HẢI QUAN

Mẫu hàng và vật phẩm quảng cáo xuất nhập khẩu phải theo đúng thủ tục khai hàng, kiểm hóa của Hải quan.

Mẫu hàng và vật phẩm quảng cáo không có giá trị hàng hóa được miễn thuế.

Mẫu hàng và vật phẩm quảng cáo có giá trị hàng hóa, nếu chỉ dùng để nghiên cứu mặt hàng hay để quảng cáo hàng, thì được miễn thuế, nhưng khi mang sử dụng hay mang bán thì phải trả thuế nhập khẩu và thuế hàng hóa (nếu có).

Người nhận mẫu hàng vật phẩm quảng cáo phải giữ sổ theo dõi, theo mẫu do Sở Hải quan trung ương ấn định.

Sổ theo dõi không áp dụng với mẫu hàng và vật phẩm quảng cáo không có giá trị hàng hóa.

Cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế vụ có quyền kiểm tra sổ theo dõi và kiểm tra hàng mẫu nếu xét cần.

Thuế sẽ tính theo thuế biểu chung, căn cứ vào trị giá hàng thực tế khi mang sử dụng hay mang bán.

IV. ĐIỀU KHOẢN PHỤ

Nhưng hành vi phạm vào thể lệ xuất nhập khẩu mẫu hàng và vật phẩm quảng cáo sẽ bị trừng phạt theo Nghị định số 462-P1 ngày 18-02-1955 của Thủ tướng Chính phủ.

Thể lệ này thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1960.

Sở Hải quan trung ương có trách nhiệm quy định chi tiết thi hành thể lệ này.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Trịnh Văn Bính

Phan Anh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.