• Nghị định 27/2018/NĐ-CP

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

  01/03/2018

  15/04/2018

 • Nghị định 25/2018/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 quy định về hoạt động in

  28/02/2018

  01/05/2018

 • Thông tư 46/2017/TT-BTTTT

  Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

  29/12/2017

  15/02/2018

 • Thông tư 45/2017/TT-BTTTT

  Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

  29/12/2017

  15/02/2018

 • Thông tư 44/2017/TT-BTTTT

  Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

  29/12/2017

  15/02/2018

 • Thông tư 43/2017/TT-BTTTT

  Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

  29/12/2017

  12/02/2018

 • Thông tư 42/2017/TT-BTTTT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

  29/12/2017

  01/03/2018

 • Thông tư 41/2017/TT-BTTTT

  Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

  19/12/2017

  05/02/2018

 • Thông tư 40/2017/TT-BTTTT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

  15/12/2017

  30/01/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.