Sign In

 

QUYẾT ĐỊNH

Về chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự

_______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên làm việc tại cơ quan thi hành án dân sự mức 100.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để bố trí kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan có đối tượng được hưởng quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2001.

Điều 4. Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng