• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2010
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 19/2010/TT-BTTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2010

THÔNG TƯ

Bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

_____________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 04/12/2009;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung (đợt 6) 8 huyện và 41 đảo vào vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010. Danh sách các huyện và đảo kèm theo tại Phụ lục 1, 2 Thông tư này.

Điều 2. Các huyện và các đảo nêu tại Điều 1 Thông tư này được hưởng các chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2010./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Đức Lai

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.